Павлодар облысы

Тереңкөл ауданының әкімдігі

Басты Ақпараттық орталық Тереңкөл ауданының әділет басқармасы «Қазақстанда контрафактіге орын жоқ» уздік қысқа бейне ролик (vine) конкурсы туралы
«Қазақстанда контрафактіге орын жоқ» уздік қысқа бейне ролик (vine) конкурсы туралы

«Қазақстанда контрафактіге орын жоқ» уздік қысқа бейне ролик (vine) конкурсы туралы

ЕРЕЖЕ

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы ереже азаматтар арасында өткізілетің уздік бейне ролик (vine) сайысының шартын жэне тәртібін аньқтайды.
1.2. Конкурс 2019 жылгы 10 cayip мен 3 мамыр аралыгында Қазакстан Республикасының Әділет министрлігімен және кукыктарды ужымдык баскару саласында мүліктік кукыктарды ужымдык негізде басқаратын ұйымдардың қолдауымен өтізіледі.

2. Конкурстың мақсаттары мен міндеттері

2.1. Конкурс коғамның контрафактілік өнімге төзбеушілігін калыптастыру және зияткерлік меншік кукыгын коргау саласында азаматтардың білімін арттыру максатында откізіледі.
2.2. Максаттар:
- контрафактілi тарауына карсы куресті дәріптеу жэне насихаттау;
- контрафактіге жағымсыз көзкарасты қалыптастыру;
- қоғамның зияткерлік меншік құқықтарын қорғау саласындагы құқық түсіндіру жұмысына қатысуы;
- ішкі нарықта контрафактілік өнімнің таралу мәселесі жайлы қоғамның хабардар болу денгейін жоғарлату.

3. Конкурсқа қатысушылар

3.1. Қазақстан Респбуликасының азаматтары - жеке тұлғалар конкурс қатысушылары болып табылады.
3.2. Конкурска катысушылардың жас санаты 18 жас, api одан жогары.

4. Конкурсты өткізу шарттары:

4.1. Конкурс Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің атынан 2019 жылгы 10 cayip мен 3 мамыр аралығында Instagram желісінде, сайысқа катысушынын жеке парақшасында (account) қысқа бейне роликті (vine) орналастыру аркылы өткізіледі.
4.2. Конкурска қатысудың міндетті шарттары:
- қатысушының Instagram желісіндегі жеке паракшасына ашық қол жеткізу;
- @adiletgovkz парақшасына жазылу;
- «Казакстанда контрафактіге орын жоқ» атты тақырыбына Instagram желісіне қысқа бейне ролик (vine) түcipiп, орналастыру;
- Бейне баянның, сипаттамасында #КонкурсНЕТконтрафакту2019,
@adiletgovkz орнату;
- Бейне роликтің узақтыгы 1 минуттан аспайды.
4.3. Конкурсқа өтінім белгіленген тәртіппен бейне роликтің сипаттамасында тақырыпты және конкурсты уйымдастырушының атауы орналасқаннан бастап тапсырылған деп есептеледі.

5. Конкурстык жұмысқа қойылатын талаптар

5.1. 2019 жылгы 3 мамырынан кешіктірілмей конкурстық жұмыстар усынылуы тиіс.
5.2. Конкурстық жұмыстың мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасына және адамгершілік нормаларына қайшы келмеуі тиіс.
5.3. Конкурстың шарттарына сәйкес келмейтін конкурстық жұмыстарды Комиссия қарастырмайды.
5.4. Конкурсқа катысуға және оның қортындысы бойынша апелляция қабылданбайды.

6. Уздік конкурстың жұмысты анықтау бойынша
конкурстың бағалау өлшемдері

6.1. Ұздік жұмыс кeлeci өлшемдер арқылы аньқталады:
- жұмыстың аталған тақырыппен сәйкестігі;
- жаңалыгы мен өзектілігі;
- маңыздылыгы мен өзіндік ерекшеллігі
- кол жетімділік пен көрнекілігі;
- зияткерллік меншік құқықтарын сақтау.

7. Авторлық құқықтар

7.1. Конкурсқа қатысуға конкурстық жұмысты жіберу арқылы қатысушылар авторлық құқықтарды сактауға кепілдік береді және үшінші тұлғалардың тарапынан шағымдар туындаған жағдайда өз бетінше және өз есебінен шешеді
7.2. Өз жұмысын конкурсқа жібере отырып, автор конкурсты ұйымдастырушыларға автоматты түрде, ұсынылған конкурстық жұмысты пайда табу ниетінсіз эфирге, кабель аркылы, жұртшылық ушін хабарлау арқылы әлеумегтік желілерге, БАК-да орналастыруға, әpi қарай тираждауға, мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде аударуға құқықтық береді.
7.3. Конкурсқа қатысушылар өзінің дербес деректерін өндеуге (аты жөні, электрондық пошта мекенжайы және басқа қонкурсқа қатысушы хабарлаған өзге де деректері) өңдеуге өз келісімін береді.
7.4. Конкурсқа жіберілген жұмыстар рецензияланбайды және қайтарылмай ды.

8. Конкурсты қорытындылау

8.1. Конкурстық комиссия конкурстың жеңімпаздарына жүлделі орындар тағайындайды. Конкурс қорытындысы бойынша 2 жүлделі орын келесі номинациялар бойынша беріледі:
- «саны жағынан ен көп каралған»;
- «ең мағыналы бейне ролик»;
8.2. Конкурс женімпаздары Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің @adiletgovkz профилінде хабарланатың болады.