Павлодар облысы

Тереңкөл ауданының әкімдігі

Басты Қоғам «Атамекен» Кәсіпкерлер палатасы АРДАҚ НАЗАРОВ ЖАСТАРДЫ БАТЫЛ ҚАДАМ ЖАСАП, ТАБЫСТЫ БОЛУҒА ШАҚЫРДЫ
АРДАҚ НАЗАРОВ ЖАСТАРДЫ БАТЫЛ ҚАДАМ ЖАСАП, ТАБЫСТЫ БОЛУҒА ШАҚЫРДЫ

«Жаскәсіпкер» жобасыбүкілҚазақстандабастауалды

БелгіліспортшыжәнеқоғамқайраткеріАрдақ Назаров «Еңбек» мемлекеттікбағдарламасыаясында «Атамекен» ҰКП жүзегеасырыпотырған «ЖасКәсіпкер» жобасының бренд өкілдерініңбіріболды.

22 шілдеденбастапеліміздіңбарлыққалалары мен аудандарындағы 200 мектепте бизнес негіздерібойыншаоқытуданөтугениетбілдірушілеркәсіпкерлікпенайналысуғадегенынтаныанықтаумақсатындатестілеуденөтіпжатыр.

2019 жылымемлекеттікбағдарламабойыншакәсіпкерлердіоқытудыңжалпы саны Президент Қ.Тоқаевтыңтапсырмасыбойыншаекіесегеартты. Екіоқубағдарламасында 75000 өзін-өзіжұмыспенқамтыған, жұмыссызжәнекөпбалалыотбасылардыңмүшелеріоқытылады, олардыңжартысы – 18-29 жасаралығындағыжастарболады.

«Балаларменжаттығукезіндежәнебіздіңмектебімізде 500-ден астамспортшылар бар, сондай-ақжастарменкездесулерде мен әрқашанадамгершіліктәрбиесініңқажеттілігітуралыайтамын. Бұлеңбекке баулу, ата-ананықұрметтеусияқтыөзгермейтінақиқаттар. Әлеуметтікжелілерден «Жаскәсіпкер», «Бастау» оқужобаларытуралыақпараттыкөріп, оны жастарқолдайтынынкөргенде, мен де өзүлесімдіқосудыжөнкөрдім», – дедітанымалкүрескер.

«Тек жұмысарқылығанаөркендеугежетесіз», – осыменережесізкүрестенүшдүркінәлем чемпионы Ардақ Назаров келіседі.

 «Кәсіп, жеке бизнес жүргізу, бай болу жақсы, бірақолеңбекқорлықарқылыкеледі. Меніңдостарым, таныстарымжәнебизнесмендерменен де ертеректұрып, түнортасындағанаұйықтайды. Неліктен?,себебі, олар тек өздеріүшінғанаемес, жұмысүшін де, өзкомандасыүшін де, айналадағыларүшін де жауапбереді. Бұл бизнес пен спорттыңарасындағыортақнәрсе», – депатапөттіАрдақ Назаров.

Білім беру жобаларыныңерекшелігі – оқыту, қаржыландыружәнесүйемелдеусындыүшнегізгіэлементтібіріктіру. 22 шілдеденбастап 200 мыңжасжәнекөпбалалыотбасылардыңмүшелерібүкілҚазақстанбойынша 200 сыныптакәсіпкерлікнегіздеріноқибастады. Бірқызығы, 60 сыныпелордажәнеірі Алматы, Шымкент қалаларындаорналасқан. Дәл осы қалалардатұрақтытабысыжоқөзін-өзіжұмыспенқамтығанжәнежұмыссызжастардыңкөпбөлігішоғырланған.

«Мен жобалардыалғажылжытуғакөмектесетінжастарарасындатанымаладамдардытартутуралы «Атамекеннің» бастамасынқолдаймын. Өйткені, бүгіндеәлеуметтікжелілернегізгіақпараткөзіболыпотыр. Сондықтан мен атақтыспортшыларды, шоу-бизнес жұлдыздарынқоғамымыздыңәл-ауқатыннығайтуғабағытталғаносындайәлеуметтікбастамалардыілгерілетугешақырамын, – дедіА.Назаров. – Мен жастардыбатылдықпеналғаұмтылуға, ештеңеденқорықпауғашақырамын. Мемлекетжастардықолдаудаүлкенжұмысатқарады: жастарғабілімғанаемес, соныменқатаргранттар мен несиелер де берілуде».

Спортшыжастардымемлекеттікқолдаушараларынқолдануғашақырғанбейнероликкетүсті. Ұйымдастырушыларатақтытұлғаларменвирустықбейнелерсериясындайындаудыжоспарлапотыр.

Жұмыссызжәнеөзін-өзіжұмыспенқамтығанжастарнемесекөпбалалыотбасылардыңмүшелері «Жаскәсіпкер» жобасындақатысаалады. Олүшінөтінімді qoldau.atameken.kz сайтынажіберукерек. Палата филиалдарынемесе «Атамекен» ҰКП байланысорталығы – 1432 нөмірінеқоңырау шала аласыз (қоңырау шалу тегін).